1. HOME
  2. 最新信息
  3. CC-Link 最新样本发布,小伙伴们,请速去下载!

最新信息

CC-Link 最新样本发布,小伙伴们,请速去下载!

 

 

CLPA会员以及关注CLPA的小伙伴们,

 

 

 

CLPA最新样本已发布在下载中心,各位可以根据需要自行下载!

 

有任何问题请与我们联系.

 

http://www.cc-link.org.cn/download/index.shtml

 

 

 

 

 

                                                                               CLPA CHINA

 

                                                                               2014.10